ตรวจสอบ-แก้ไขล่าสุด! การรับสมัคร"นักเรียนเตรียมทหาร" 4 เหล่าทัพ

UploadImage

ในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาในส่วนรับผิดชอบของกองทัพต่าง ๆ ทั้ง 4 เหล่าคือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ ได้ทยอยทำการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับม.ต้นและม.ปลายเพื่อเข้าเรียนต่อกันไปแล้ว อาทินักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ

ส่วนที่เหลือที่ยังคงเปิดรับในขณะนี้ คือ “เรียนเตรียมทหาร”ทั้ง 4 เหล่าทัพ ยังคงเปิดรับกันจนถึงเดือนมีนาคม 2556 นี้
 
น้อง ๆ หลาย ๆ คนส่วนใหญ่ทำการสมัครทาง “อินเทอร์เน็ต” กันแล้ว...แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่รอไปสมัครแบบ “ด้วยตนเอง”ซึ่งบางแห่งเปิดโอกาสให้น้องที่สนใจไปสมัครในสถานที่โดยตรงจะได้ซักถาม หรือแก้ไขได้ทันทีเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา
 
วันนี้เลยนำข่าวความคืบหน้าและข้อมูลต่าง ๆที่ประกาศเตือนจากโรงเรียนมาฝากกัน ทั้งในเรื่องของการสมัครที่น้อง ๆ ต้องแก้ไข รวมถึงเรื่องสำคัญคือ...อย่าไปหลงกลพวกมิจฉาชีพเป็นอันขาด...
 
ประกาศจากโรงเรียนนายเรืออากาศ
 
ผู้ที่สมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. ทางระบบ internet ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ

กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 19 ก.พ. 56มิฉะนั้นจะถือว่า การสมัครสอบไม่สมบูรณ์ระบบจะทำการยกเลิกสมัครสอบ โดยอัตโนมัติ

• ตรวจสอบห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25มี.ค. 56ทาง www.admission.rtafa.ac.th

• ผู้สมัครสอบต้องนำ บัตรประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาด้วยในวันสอบเพื่อเป็นการยืนยันตน สำหรับการเข้าห้องสอบ หากไม่มีจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
(ผู้สมัครสอบท่านใดที่ยังไม่มีบัตรประชาชน กรุณาดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 534 3624-7, 082 353 8800ในวันและเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลทาง stat.rtafa@gmail.com
http://www.admission.rtafa.ac.th/
www.admission.rtafa.ac.th
 
การสมัครด้วยตนเอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯโดยให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

๑. ซื้อระเบียบการและใบสมัคร (ราคา ๖๐.-บาท/เล่ม) ได้ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

๒. ศึกษาข้อมูลในระเบียบการรับสมัครและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

๒.๑ กรอกข้อมูลของผู้สมัครบนใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน ครบถ้วน ลงชื่อผู้สมัครและผู้ปกครองด้านหลังใบสมัครให้เรียบร้อย ไม่ต้องติดรูปถ่าย

๒.๒ ตอบแบบสอบถามท้ายระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อย

๒.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้สมัคร ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗) จำนวน ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาและลงวันที่กำกับด้วย

๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด คนละ ๑ ฉบับ หากชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันหรือไม่เป็นปัจจุบัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขที่อำเภอ/เขต) และต้องแนบหลักฐานการแก้ไขมาแสดงประกอบด้วย ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาและลงวันที่กำกับด้วย

๒.๕ กรอกใบแบบขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ เฉพาะผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่ม (ตามผนวก ก) พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน (ตัวอย่างตามผนวก ค) ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานและลงวันที่กำกับด้วย

๒.๖ ตัดใบแจ้งขอสมัครสอบ (รหัส RTAFA2) ท้ายระเบียบการ กรอกข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ให้ครบถ้วน
 
 
โรงเรียนนายเรือ
 
การรับสมัคร

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th  หรือ http://www.navy.mi.th  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๒๔๗๕ – ๓๙๙๕)

- การสมัครด้วยตนเอง รับสมัคร ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ) ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร

- เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบ เท่า

- ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )

- เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒)

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัดทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ

- เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของ ทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรือ ผู้สมัครไม่ต้องนำรูปถ่ายมา แต่จะต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ (ณ สถานที่รับสมัคร) มีค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท
 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15มี.ค.2556!!!!
 
รายละเอียด http://www.rpca-admission.com/2013/
 
 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
แจ้งข้อมูลด่วนถึงผู้ที่ยื่นสมัครแล้ว

 ผู้สมัครที่บันทึกข้อมูลไม่เรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานเอกสารประกอบการรับสมัคร
 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กำเนิด จำนวน 1ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาผู้ให้กำเนิด จำนวน 1ฉบับ
 
ส่ง Fax ไปที่ 037 393 132หรือส่งทาง Email : nimda2555@gmail.com
 
ภายในวันที่ 28ก.พ.56 หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าการสมัครทางระบบ Inernet ของท่านไม่เรียบร้อยตามขั้นตอนการรับสมัคร คณะอนุกรรมกรรมการรับสมัคร จะยกเลิกการสมัครทางระบบ Internet ของท่าน และลบข้อมูลของท่านออกจากระบ
 
ผู้สมัคร ต้องสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 9ถึง วันพุธที่ 13มี.ค.56

รายชื่อผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลคำเตือนสำคัญ!!!

ระวัง อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างหลอกลวงว่าจะช่วยเหลือเข้าเป็นนักเรียนตรียมทหารได้เป็นอันขาด หากพบเบาะแสการแอบอ้างหลกอลวง/ทุจริต โปรดแจ้ง 082 792 7988

หมายเหตุ-ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Comments