เผยเด็กอาชีวะ - สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

UploadImage

นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสอศ.ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2554

             ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายประดิษฐ์   ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการ    การอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้

สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

สถานศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล  วิทยาลัยเทคนิคพังงา  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  วิทยาลัยการอาชีพนางรอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี


UploadImage

             นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งเป็น  สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้

สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยประมงปัตตานี       

สถานศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

             นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธาน วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

            สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัย การอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพตรัง  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยประมงปัตตานี 

สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

             สถานศึกษาที่ได้รับรางวับพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ดังนี้

สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และวิทยาลัยการอาชีพรามัน

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16,239 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 25 กรกฎาคม 55 เวลา 12:40:20 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ